Първото Име в Инвестициите!

English

Вашето Място на Wall Street!

Новини от Варчев Брокерс

MiFID Regulated
Захранване на сметка

Свържете се с нас

Инвестиционно посредничество

Първично публично предлагане (IPO)

Първично публично предлагане (IPO – Initial Public Offering) е листване (емитиране) на първа емисия обикновени акции на дадена компания на фондовият пазар. Най-съществената цел на IPO-то е набиране на допълнителен собствен капитал за предприятието – с цел финансиране на проекти, разширяване на дейността, намаляване дела на привлечения капитал, повишаване на имиджа и доверието към фирмата. При първичното публично предлагане дружеството издава нова емисия акции, като всяко следващо емитиране вече е Вторично публично предлагане. Предлагането на борсовия пазар за първи път на вече издадени акции също е Вторично предлагане.

Преди осъществяване на първичното предлагане задължителен е щателен анализ и проучване на справедливата цена и конкретните условия на емитирането, които биха били атрактивни за инвеститорите и максимално удовлетворяват дружеството-емитент.

"Варчев Финанс" набляга и на сравнителният анализ на цената на собствения и привлечения капитал, последващи прогнози за развитие на вторичната търговия.

Помощник на инвеститора

Бързи линкове