Първото Име в Инвестициите!

English

Вашето Място на Wall Street!

Новини от Варчев Брокерс

MiFID Regulated
Захранване на сметка

Свържете се с нас

Инвестиционно посредничество

Регистрационно агентство

Унаследяване на ценни книжа, издаване дубликат на депозитарна разписка.

"Варчев Финанс" е лицензиран регистрационен агент – извършва процедури по установяване и прехвърляне на собственост на ценни книжа.

Дубликат на депозитарна разписка

При условие, че нямата депозитарна разписка за притежаваните от Вас ценни книжа, чрез нас можете да подадете поръчка за изваждане на дубликат от Централен Депозитар АД. Документът се изисква при продажба на ценните книжа и удостоверява, че сте регистрирани като собственик.

Изготвяне на справка за наличности на ценни книжа (портфейл)

Варчев Финанс изготвя справка за всички ценни книжа, които се водят на дадено име в Централен Депозитар АД. Организира процеса по издаване на портфейл при загуба на документи и при несигурност на собственика в кой емитент е дяловото му участие.

Унаследяване на ценни книжа

Ценните книжа на починали лица не могат направо да се продадат, независимо от принципните съглашения между наследниците – необходимо е да се извърши процедура по унаследяване.Задължителни документи са: актуално удостоверение за наследници (не по-старо от 6 месеца) и нотариално заверен договор за делба (в случай, че наследниците са двама или повече). Необходимите бланки и разяснения можете да получите в офисите ни в страната.

Помощник на инвеститора

Бързи линкове