Първото Име в Инвестициите!

English

Първото Име в Инвестициите!

Новини от Варчев Брокерс

MiFID Regulated
Захранване на сметка

Свържете се с нас

Помощник на инвеститора

Полезна информация

1. Как мога да търгувам? – По-добрият начин за търгуване на БФБ (Българска Фондова Борса) е чрез системата за търговия през интернет COBOS®. Ако нямате на разположение време или компютър, за да търгувате през COBOS®, можете да посетите офис на Варчев Финанс. При закупуване на акции, Ви трябва лична карта, а при продажба – лична карта и депозитарна разписка на притежаваните акции. Ако сте закупили въпросните акции през друг инвестиционен посредник, е необходимо при него да подадете Нареждане за прехвърляне на акциите си по Вашата сметка във Варчев Финанс.

2.Ако сте си загубили депозитарната разписка може да си извадите нова - Депозитарна разписка се заявява лично от собственика на ценните книжа в офис на ИП Варчев Финанс ЕООД. Попълва се „Искане за дубликат на депозитарна разписка”, към което се прилага копие на документ за самоличност.

3. Имам акции, но не съм сигурен на кое дружество са. Как мога да си направя справка? - Искане за справка за притежаваните ценни книжа се подава след представяне на лична карта и подписване на договор с ИП Варчев Финанс ЕООД. При издаване на справката за наличностите по сметките на заявителя, Централен Депозитар АД НЕ предоставя информация на посредниците, при които са захранени акциите (в случай, че титулярът е осъществил захранващ трансфер). Таксата за издаване на портфейл е 18 лв.

4. Какво да правя с ценни книжа, собственост на починало лице? - Продажбата на ценни книжа, собственост на починало лице може да се извърши само след процедура по унаследяване. Необходими документи:

  • наличните депозитарни разписки/временни удостоверения, издадени на името на починалото лице;
  • удостоверение за наследници – в оригинал, не по-старо от 6 месеца;
  • копия от документите за самоличност на всички наследници, заверени собственоръчно с “Вярно с оригинала” и подпис;
  • нотариално заверен договор за доброволна делба или пълномощно;
  • в случай, че наследниците не са роднини по права линия без ограничения и/или съпрузи, т.е. не попадат в кръга на лицата по чл. 31, ал. 2 и чл. 44, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), се изисква удостоверение от съответната данъчна служба за платени данъци по реда на чл. 41 от ЗМДТ;
  • препис от смъртен акт.

Процедурата по унаследяване се извършва на 2 етапа – блокиране на ценните книжа, собственост на починалия и прехвърлянето им на един (или повече) наследници. Таксата за справка и блокиране е 18 лв, а таксата за прехвърляне – 12 лв за всяка емисия/наследник.

5. Как да променя име/ЕГН по депозитарна разписка? – Промяната на объркани имена, ЕГН и/или адрес по депозитарна разписка се явява лично в офис на ИП Варчев Финанс ЕООД. Попълва се „Искане за промяна на лични данни” като се прилага удостоверителен документ за истинността на данните – съдебно решение или друг акт за промяна на името, документ от ЕСГРАОН, копие на документ за самоличност. Заявителят е длъжен да предостави всички депозитарни разписки и временни удостоверения със сгрешени данни. След промяната се издават нови – с новите данни. Таксата за промяна на лични данни е 14 лв.

6. Как да даря притежаваните от мен ценни книжа? - Дарението на ценни книжа се извършва след представянето на договор за дарение с нотариална заверка на подписите на двете страни и копия от документите им за самоличност. Такса дарение е 30 лв.

Помощник на инвеститора

Бързи линкове